Dataskydd av personuppgifter

Syftet med denna integritetspolicy är att informera dig om hur dina personuppgifter behandlas och används och de rättigheter du har.

MIGAL.CO har vidtagit alla rimliga åtgärder för att säkerställa bästa möjliga skydd för personuppgifter som behandlas på denna webbplats. Bearbetningen av dessa data överensstämmer alltid med den allmänna databeskyddsförordningen (GDPR) och de nationella bestämmelserna om dataskydd som gäller för MIGAL.CO GmbH.

 

Ändå kan dataöverföringar via Internet i princip ha säkerhetsbrister, så att absolut skydd inte kan garanteras.

 

1. Definitioner

MIGAL.CO GmbH integritetspolicy grundar sig på terminologin som används av lagstiftaren och den europeiska tillsynsmyndigheten vid antagandet av Allmänna databeskyddsförordningen (GDPR). 

Dessa termer definieras enligt följande: 

 

a) Personuppgifter

Detta är all information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad den registrerade). en fysisk person anses identifierbar, identifierbar direkt eller indirekt, särskilt genom association med en identifierare, såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en online-identifierare eller en eller flera särdrag, uttrycket av den fysiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen;

b) Bearbetning

Behandling innebär varje process eller serie av transaktioner som är relaterade till personuppgifter, såsom insamling, inträde, organisation, klassificering, lagring, anpassning eller modifiering, läsning, förfrågan, användning, med eller utan hjälp av automatiserade förfaranden; offentliggörande genom överföring, sändning eller annan form av tillgängliggörande, tillnärmning eller association, begränsning, radering eller utplåning.

 

d)   Begränsningen av behandlingen

Begränsning av bearbetning är märkning av lagrade personuppgifter för att begränsa deras framtida behandling

 

e)    Profilering

Profilering är en typ av automatiserad personlig databehandling som innebär användning av denna personliga information för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, särskilt aspekter som rör arbetsprestanda, ekonomisk situation, hälsa, förutsäga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller förändring av den enskildes plats.

 

f)     Pseudonymisering

Pseudonymisering är behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifter inte längre kan tillskrivas en registrerad utan att ytterligare information krävs, förutsatt att denna information hålls separat och omfattas av tekniska och organisatoriska åtgärder och är inte hänförlig till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

 

g)    Den ansvarige eller den registeransvarige  

Den ansvarige eller den registeransvarige är den fysiska eller juridiska personen, den offentliga myndigheten, institutionen eller organet som, ensamt eller med andra, beslutar om syftena och metoderna för behandling av personuppgifter. När syftet med och förfarandet för sådan behandling bestäms av unionslagstiftningen eller medlemsstaternas lagstiftning kan den registeransvarige eller de särskilda kriterierna för hans utnämning fastställas av unionen eller nationell lagstiftning.

 

h)     Registerförare 

Registerföraren är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annan organisation som behandlar personuppgifter på uppdragsgivarens vägnar.

 

i)      Mottagaren

Mottagaren är en fysisk eller juridisk person, byrå eller annan enhet till vilken personuppgifter avslöjas, oavsett om det är tredje part eller inte. Myndigheter som får ta emot personuppgifter enligt unionslagstiftningen eller nationell lagstiftning som rör ett visst uppdrag ska emellertid inte betraktas som mottagare.

 

j)    Tredje part

Den tredje parten är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, organ eller organisation, med undantag för den registrerade, den registeransvarige, registerföraren och de behöriga personer som ansvarar för den registeransvarige eller registerföraren.

k)    Samtycke

Samtycke ges frivilligt och otvetydigt av den registrerade för varje enskilt fall i form av en deklaration eller annan tydlig bekräftelse, genom vilken den registrerade anger att han / hon medger behandling av personuppgifter. 

 

l) Cookies

 

Kakor "cookies" är textfiler som webbläsaren placerar på användarens dator när en webbsida öppnas. De lagrar data från webbplatsbesök, detaljerna av vilka data beror på kakans typ och syfte.

 

Alla andra villkor som är relaterade till GDPR, som emellertid inte finner någon användning i denna integritetspolicy, kan läsas i artikel 4 GDPR - Till exempel, på sidan av förbundsministeriet för rättsliga och konsumentskydd www .gesetze-im-internet.de

 

2.  Den registeransvariges namn och adress

 

Ansvarig för dataskydd är:

 

MIGAL.CO GmbH

 

representerat av dess företagsledare: Martin Erl och Robert Lahnsteiner

 

Wattstraße 2

 

D-94405 Landau/Isar

Tfn: 0049 - 9951 69059-0

E-post: info@migal.co

Hemsida: migal.co

 

3. Samling av allmänna data och information

 

MIGAL.CO GmbHs webbplats samlar in en mängd data och allmän information när webbplatsen besöks av en registrerad eller ett automatiskt system. Denna data och allmänna information lagras i serverns loggfiler. Kan registreras:

 

(1) Typ av webbläsare som används

 

(2) Klockslag och datum för besöket på webbsidan

 

(3) Typ av operativsystem som används 

 

(4) Den webbsida från vilken du hade tillgång till vår webbplats (Referrer)

 

(5) De sekundära webbsidor som finns på vår hemsida,

 

(6) Internet-protokoll (IP) -adressen, lagrad, förutsatt   

 

att istället för den faktiska IP-adressen, t.ex. 123.123.123.123 en IP-adress 123.123.123.XXX lagras, där XXX är ett slumpmässigt värde mellan 1 och 254. Hänvisningen till en personlig identitet är inte längre möjlig.

 

Vid användning av denna data och allmänna upplysningar dras ingen slutsats om den registrerade. Denna information är nödvändig för att (1) korrekt tillhandahålla innehållet på vår webbplats, (2) optimera innehållet på vår webbplats och främja det, (3) säkerställa fortsatt drift av våra datasystem och teknik på vår webbplats  4) ge brottsbekämpande myndigheter den information de behöver för att tillämpa lagen i händelse av en cyberattack. Denna anonymt samlade data och information utvärderas av MIGAL.CO GmbH och dess värdtjänstleverantör, 1 & 1 Internet SE, företrädd av dess direktörer: Eric Tholomé, Hüseyin Dogan, Hans-Henning Kettler, Matthias Steinberg, Achim Weiss, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur, Tyskland, för det första statistiskt och vidare för att öka integriteten och datasäkerheten i vårt företag. De anonyma uppgifterna i serverns loggfiler lagras åtskilda från personuppgifter som tillhandahålls av en registrerad, så att ingen tillhörande dataanslutning eller -registrering kan bildas.

 

För alla andra funktioner på webbplatsen (se punkterna 5-6) är de uppgifter som nämns i punkt 3 också (åter) registrerade. Detta är också fallet av de ovan nämnda skälen.

 

4. Cookies

 

De flesta webbläsare ger möjlighet att begränsa lagring av kakor eller konfigurera webbläsaren att meddela dig så snart en cookie är inställd. Du kan även när som helst ta bort cookies från datorns hårddisk. Observera dock att användningen och speciellt användbarheten av vår hemsida är begränsad utan cookies.

 

5. Möjligheter att kontakta via webbplatsen

 

MIGAL.CO GmbHs webbplats innehåller funktioner som möjliggör snabb elektronisk kontakt, inklusive kontaktformulär och e-postadress. Om en registrerad kontaktar den registeransvarige via e-post eller via kontaktformuläret sparas de personuppgifter som överförs av den registrerade automatiskt. Dessa personuppgifter, som frivilligt överförs av en person till den registeransvarige, lagras i syfte att behandla eller komma i kontakt med den registrerade. Det görs ingen överföring av personuppgifter till tredje part.

 

6. Registrering

 

Den registrerade kan skriva in sig på den registeransvariges webbplats och tillhandahålla personuppgifter. De uppgifter som samlats in under registreringen beror på innehållet i ingångsmallen. Personuppgifter som registrerats av den registrerade personen måste samlas in och lagras av den registeransvarige enbart för internt bruk och för egna ändamål.

 

Den registeransvarige kan ta initiativ till överföring till en eller flera processorer, såsom dess värdtjänstleverantör, som också använder personuppgifterna endast för internt bruk som kan hänföras till den registeransvarige.

 

Registrering sker frivilligt genom tillhandahållande av personuppgifter och används av den registeransvarige för att tillhandahålla innehåll och/eller tjänster till den registrerade personen. De inskrivna personerna vilkas personuppgifter lagras kan när som helst ändra personuppgifter som registrerats vid inskrivningen eller helt radera dem från den registeransvariges databas.

 

Dessutom gäller de rättigheter som avses i punkt 8 även för de uppgifter som samlats in vid registreringstillfället.

 

7. Systematisk borttagning och blockering av personuppgifter

 

Den registeransvarige behandlar och lagrar den registrerade personens personuppgifter endast under den period som är nödvändig för att uppnå syftet med lagringen eller enligt europeiska direktiv och förordningar eller någon annan lagstiftare i de lagar eller förordningar som den registeransvarige omfattas av.

Om syftet med lagringen är föråldrat eller om en lagringsperiod som föreskrivs i europeiska direktiv och föreskrifter eller annan relevant lagstiftare löper ut, kommer personuppgifterna att blockeras eller tas bort systematiskt i enlighet med lagbestämmelserna.

 

8. Den berörda personens rättigheter

 

a) Rätten till bekräftelse 

Varje registrerad har enligt de europeiska tillsynsmyndigheternas föreskrifter, rätt att kräva att den registeransvarige bekräftar om personuppgifter som rör honom/henne behandlas. Om en registrerad person vill utnyttja denna rätt till bekräftelse kan han eller hon när som helst kontakta någon anställd hos den registeransvarige. 

b) Rätten till upplysning

Varje berörd person har, när som helst, den av lagstiftaren och den europeiska tillsynsmyndigheten beviljade rätten att kostnadsfritt få tillgång till uppgifterna från den registeransvarige om de personuppgifter som registrerats om honom/henne och få en kopia av denna information. Dessutom har lagstiftaren och den europeiska tillsynsmyndigheten beviljat den registrerade personen information om följande uppgifter:

- syftet med behandlingen

- de kategorier av personuppgifter som behandlas

- mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka personuppgifterna har eller fortfarande bör avslöjas, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer

- om möjligt, den förväntade varaktigheten av lagringen av personuppgifterna eller, om detta inte är möjligt, kriterierna för att bestämma denna varaktighet 

- Förekomsten av en rätt till rättelse eller radering av personuppgifterna om honom eller henne eller till en begränsning av behandlingen av den ansvariga personen eller en rätt att motsätta sig denna behandling

- Förekomsten av en rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet om personuppgifter inte samlas in från den berörda personen

- all tillgänglig information om uppgifternas ursprung

- förekomsten av ett automatiserat beslutsfattande inklusive profilering enligt artikel 22.1 och 22.4 i GDPR och - åtminstone i dessa fall - meningsfull information om den aktuella logiken och omfattningen och förväntad påverkan av sådan behandling om den registrerade personen

 

Dessutom har den registrerade personen rätt till tillgång när det gäller överföring av personuppgifter till ett tredjeland eller till en internationell organisation. Om så är fallet har den berörda personen rätt att få information om lämpliga garantier i samband med överföringen.

Om en registrerad person vill utnyttja denna rätt till upplysning kan han eller hon när som helst kontakta någon anställd hos den registeransvarige. 

 

c) Rätten till rättelse

Den som berörs av behandlingen av personuppgifter har rättighet som beviljats av den europeiska lagstiftaren att kräva omedelbar korrigering av felaktiga personuppgifter om honom eller henne. Dessutom har den registrerade rätten att begära slutförandet av ofullständiga personuppgifter, inklusive genom en kompletterande deklaration, med hänsyn till syftet med behandlingen.

Om en berörd person vill utnyttja denna rätt till rättelse kan han eller hon när som helst kontakta någon anställd hos den registeransvarige. 

 

d) Rätten till utplåning (rätten att bli bortglömd) 

Den som är berörd av behandlingen av personuppgifter har rättighet som lagstiftaren och den europeiska tillsynsmyndigheten har ålagt att kräva att den registeransvarige omedelbart raderar personuppgifter om honom eller henne, förutsatt att ett av följande skäl är uppfyllt och att behandling inte krävs:

 

- Personuppgifter har samlats in för ändamål eller bearbetats på sätt som inte längre behövs.

- Den berörda personen återkallar det samtycke som behandlingen grundades på enligt 6 § 1 a i GDPR eller artikel 9.2 a i GDPR och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen.

- Den registrerade motsätter sig behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i GDPR, och det finns inga berättigade skäl till behandlingen eller den registrerade motsätter sig behandlingen i enlighet med artikel 21.2, GDPR.

 

Personuppgifterna har behandlats olagligt. 

- Utplånandet av personuppgifter är nödvändigt för att uppfylla en lagstadgad skyldighet enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning, som den registeransvarige är föremål för.

- Personuppgifterna har samlats i samband med informationssamhällets tjänster som erbjuds i enlighet med artikel 8.1 i GDPR.

 

Om ett av ovanstående skäl är uppfyllt och en registrerad önskar låta radera personuppgifter som lagras av MIGAL.CO GmbH, kan han/hon när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige. 

 

Om personuppgifterna har offentliggjorts av MIGAL.CO GmbH och om vårt företag är skyldigt att ta bort personuppgifterna som ansvariga i enlighet med artikel 17.1 i GDPR, kommer vi att vidta lämpliga åtgärder med hänsyn tagen till den tillgängliga tekniken och kostnaderna för genomförande av teknisk art, för att informera andra registeransvariga om behandlingen av publicerade personuppgifter som den registrerade har begärt att utplåna, så att alla länkar till sådana personuppgifter eller till kopior eller upprepningar av dessa personuppgifter kommer att raderas om inte ytterligare behandling krävs.

 

Observera att borttagna data fortfarande kan återställas på grund av cachelagringssystem, sökmotorerna, förmedlingen av proxyservrar och liknande utan att de alltid finns närvarande i system som faller under vår inflytandesfär. 

 

e)     Rätten till begränsning av behandlingen 

 

Den som är berörd av behandlingen av personuppgifter har en rättighet, som lagstiftaren och den europeiska tillsynsmyndigheten har beviljat, att kräva att den registeransvarige ska begränsa personuppgifter förutsatt att ett av följande skäl är uppfyllt:

- Personuppgifternas riktighet ifrågasätts av den registrerade under en period som gör det möjligt för den registeransvarige att verifiera riktigheten av personuppgifterna.

- Behandlingen är olaglig, den registrerade vägrar att radera personuppgifter och ber i stället om begränsning av användningen av personuppgifter.

- Den ansvarige behöver inte längre personuppgifterna för behandlingsändamål, men den registrerade behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga krav.

- Den registrerade har invändningar mot behandlingen enligt artikel 21.1 GDPR och det är ännu inte klart om den ansvariga personens berättigade skäl uppväger den registrerades.

 

Om ett av ovanstående villkor är uppfyllt och en registrerad önskar begära begränsning av personuppgifter lagrade av MIGAL.CO GmbH, kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige. 

 

f) Rätten till uppgiftsportabilitet

 

Den som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätt enligt de europeiska direktiven och förordningarna att erhålla personuppgifter om honom henne som den registrerade har gjort tillgänglig för den registeransvarige i ett gemensamt, strukturerat och maskinläsbart format. Han eller hon ska också ha rätt att överföra sådana uppgifter till en annan ansvarig person utan hinder av den registeransvarige till vilken sådana uppgifter har ställts till förfogande, under förutsättning att behandlingen är grundad på samtycke i enlighet med artikel 6, punkt 1 a i GDPR eller artikel 9.1 b 2 a i GDPR eller på ett avtal enligt artikel 6.1 b i GDPR och genom automatiserade processer, utom där behandlingen är nödvändig för utförandet av en uppgift av allmänt intresse eller för utövande av offentlig myndighet, som har överförts till den ansvariga personen.

 

Vidare har den registrerade rätten att få personuppgifterna   överförda direkt från en ansvarig till en annan genom att utöva rätten till uppgiftsportabilitet enligt artikel 20.1 i GDPR i den mån det är möjligt och om det inte påverkar andras rättigheter och friheter. 

För att hävda rätten att överföra data kan den registrerade när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige. 

 

g) Rätten till invändningar 

 

Den som berörs av behandlingen av personuppgifter har av det europeiska direktivet och tillsynsmyndigheten beviljats rätten att när som helst, av skäl som härrör från hans eller hennes särskilda situation, överklaga behandlingen av personuppgifter som gäller honom eller henne, i enlighet med artikel 6.1 led e eller f i GDPR. Detta gäller också för profilering baserat på dessa bestämmelser.

 

Vid invändning kommer MIGAL.CO inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan visa legitima grunder för behandling som överväger den registreras intressen, rättigheter och friheter eller att behandlingen är avsedd att hävda, utöva eller försvara rättsliga krav.

 

Om MIGAL.CO GmbH behandlar personuppgifter för att använda direktbrevtjänster har den registrerade rätten att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifterna i reklamändamål. Detta gäller även för profilering, så länge det är kopplat till sådana direktbrevtjänster. Om den registrerade motsätter sig behandling av MIGAL.CO GmbH för direkt marknadsföring, behandlar vi inte längre personuppgifter för dessa ändamål.

 

Dessutom har den registrerade rätten att, mot bakgrund av sin särskilda situation, motsätta sig behandling av personuppgifter om honom eller henne för vetenskaplig eller historisk forskning eller för statistiska ändamål i enlighet med artikel 89, punkt 1, i GDPR, såvida inte sådan behandling är nödvändig för att uppfylla ett uppdrag av allmänt intresse.

För att utöva rätten till invändningar kan den registrerade direkt kontakta en anställd hos den registeransvarige. Den registrerade är också fri att i samband med användningen av informationssamhällets tjänster, trots direktiv 2002/58/EG, utöva sin rätt att göra invändningar genom automatiska förfaranden som använder tekniska specifikationer. 

 

h) Automatiserade beslut i enskilda fall, inklusive profilering

 

Den som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätten att, som erkänt av lagstiftaren och den europeiska tillsynsmyndigheten, inte vara föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatisk bearbetning, inklusive profilering, såvida inte beslutet (1) är nödvändigt för att ingå eller genomföra ett avtal mellan den registrerade och den registeransvarige, eller (2) är auktoriserat enligt unionslagstiftningen eller de medlemsstater som den registeransvarige omfattas av och där sådan lagstiftning innehåller lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och hans eller hennes legitima intressen, eller (3) med den registrerades uttryckliga medgivande.

Om beslutet (1) krävs för att ingå eller genomföra ett avtal mellan den registrerade och den registeransvarige eller (2) med den registrerades uttryckliga samtycke ska MIGAL.CO GmbH vidta lämpliga åtgärder för att skydda rättigheter och friheter, skydda den registrerades legitima intressen, inklusive åtminstone rätten att genom den registeransvarige få en person att ingripa, att uttrycka sin egen ställning och att motsäga beslutet.

Om den berörda personen vill göra anspråk på automatiska beslutsrättigheter kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos tillsynsmannen. 

 

i) Rätten att återkalla samtycke för dataskydd

 

Den som berörs av behandlingen av personuppgifter har rättighet som beviljats av den europeiska lagstiftaren att kräva att samtycke till behandling av personuppgifter om honom eller henne upphävs.

Om den registrerade vill utöva rätten att återkalla ett samtycke kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos tillsynsmannen.

 

9. Ansvarig för länkar 

 

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser för tredje part, vars innehåll vi inte har någon påverkan på. Därför kan vi inte ta något ansvar för dessa externa innehåll. För innehållet på de länkade sidorna är leverantören eller den respektive innehavaren av sidorna alltid ansvarig, det gäller även oss i den mån vi själva är ansvariga i vissa fall.

 

Vid tidpunkten för länkningen kontrollerades att webbplatserna inte innehöll några lagöverträdelser. Det olagliga innehållet kunde inte identifieras vid tidpunkten för länkningen.

 

En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är emellertid inte rimligt utan konkreta bevis på en överträdelse. Vid anmälan av överträdelser kommer vi att ta bort dessa länkar omedelbart.

 

10. Integritetsmeddelande för användningen och användning av Google Analytics (med anonymitetsfunktion)

 

Den registeransvarige har integrerat Google Analytics-komponenten (med anonymiseringsfunktion) på den här webbplatsen. Google Analytics är en internetanalystjänst. Web Analytics genomför insamlingen, sammanställningen och analysen av data om besökarnas surfbeteende. En webbanalystjänst samlar bland annat data på webbplatsen från vilken en registrerad har kommit fram till en webbplats (så kallade hänvisningar), på webbplatsens underordnade sidor som besökts eller på frekvensen och varaktigheten av vistelsen. En webbanalys används främst för att optimera en webbplats och för en analys av kostnader och fördelar med annonsering på Internet.

Det operativa företaget för komponenterna Google Analytics är Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Den registeransvarige använder "_gat._anonymizeIp"  för webbanalysen via Google Analytics.  Med hjälp av detta tillägg kommer IP-adressen för den registrerades internetåtkomst förkortas och anonymiseras av Google om tillgången till vår webbplats kommer från en medlemsstat i Europeiska unionen eller från en annan stat som undertecknat avtalet om det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Syftet med Google Analytics-elementen är att analysera flödet av besökare på vår webbplats. Google använder bland annat data och information som erhållits för att utvärdera användningen av vår webbplats, sammanställa online-rapporter som presenterar aktiviteterna på våra internetsidor och tillhandahåller andra tjänster relaterade till användningen av vår webbplats.

Google Analytics använder en cookie på den registrerades datorsystem. Genom användning av denna cookie kan Google analysera användningen av vår webbplats. Vid varje ingång på en av de separata sidorna på den här webbplatsen, som drivs av den registeransvarige och på vilken en Google Analytics-komponent har integrerats, styrs webbläsare i den registrerades datorsystem automatiskt av den relevanta Google Analytics-komponenten för att överföra data till Google för online-analys. Som en del av denna tekniska process informeras Google om personuppgifter, såsom den registrerades IP-adress, som bland annat används av Google för att spåra besökarnas ursprung och klick och tillåta betalningen av provision.

Med hjälp av cookies lagras personligt identifierbar information som tillträdestid, platsen från vilken åtkomst gjordes och frekvensen av den registrerades besök på webbplatsen. När du besöker vår webbplats överförs dina personliga uppgifter, inklusive IP-adressen till den internetanslutning som används av den registrerade, till Google i USA. Denna personliga information lagras av Google i USA. Google kan eventuellt överföra dessa personuppgifter samlade via den tekniska processen till tredje part.

Den registrerade kan så som anges ovan, när som helst förhindra att cookies placeras från vår webbplats, med hjälp av en för den använda webbläsaren lämplig parameter och i ständig motsättning till inställningen av cookies och därmed permanent motsätta sig mottagandet av cookies. En sådan inställning av den använda webbläsaren skulle också hindra Google från att ställa in en cookie på den registrerade personens datorsystem. Dessutom kan en cookie som redan definierats av Google Analytics, när som helst raderas via webbläsaren eller annan programvara.

Den registrerade har också möjlighet att göra invändningar mot och förhindra insamling av data som genereras av Google Analytics för användningen av denna webbplats och behandling av sådan data av Google. För att göra detta måste personen ladda ner och installera en kompletterande webbläsarmodul från tools.google.com/dlpage/gaoptout. Denna kompletterande webbläsarmodul informerar Google Analytics via JavaScript om att ingen data och information om besök på webbplatsen kan överföras till Google Analytics. Installationen av webbläsartillägget anses av Google som en motsägelse. Om den registrerades datasystem senare raderas, formateras eller installeras om, måste den registrerade installera om webbläsarens tillägg för att inaktivera Google Analytics. Om den kompletterade webbläsarmodulen avinstalleras eller inaktiveras av den registrerade personen eller någon som har kontroll över den, kan den kompletterande webbläsarmodulen installeras eller reaktiveras.

Ytterligare information och Googles integritetspolicy finns på www.google.com/intl/sv/policies/privacy/ och www.google.com/analytics/terms/en.html. Google Analytics förklaras närmare på www.google.com/intl/sv/analytics/.

 

11. Behandlingens rättsliga grund

 

Art. 6 I led a i GDPR utgör för vårt företag, den rättsliga grunden för de bearbetningstransaktioner vi söker samtycke till för ett visst behandlingssyfte. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att utföra ett kontrakt i vilket den registrerade är part, vilket exempelvis är fallet vid den behandling som är nödvändig för leverans av varor eller annan tjänst eller ersättning, grundas behandlingen på artikel 6 I led b GDPR. Detta gäller även de processer som krävs för att genomföra förhandlingsåtgärder, till exempel vid undersökningar om våra produkter eller tjänster. Om vårt företag är föremål för en laglig skyldighet som kräver behandling av personuppgifter, såsom uppfyllandet av skattskyldigheter, är behandlingen baserad på artikel 6 i led c i GDPR. I sällsynta fall kan behandling av personuppgifter vara nödvändigt för att skydda den registrerades eller andra fysiska personers vitala intressen. Detta skulle exempelvis vara fallet om en besökare i våra lokaler skadades och hans namn, ålder, sjukförsäkring eller annan viktig information vidarebefordrades till en läkare, sjukhus eller tredje part. Behandlingen skulle då baseras på art. 6 I led d i GDPR Slutligen kan bearbetningstransaktionerna baseras på artikel 6 I led f i GDPR På denna rättsliga grund baseras de behandlingar som inte omfattas av något av ovanstående rättsliga grunder om behandlingen är nödvändig för att skydda vårt företags eller tredje parts legitima intressen, såvida inte intressena, de grundläggande rättigheterna och den registrerades grundläggande friheter har företräde. Sådana behandlingar är särskilt tillåtna för oss eftersom de har nämnts specifikt av den europeiska lagstiftaren. I detta avseendet har det ansetts att ett berättigat intresse kunde antas om den registrerade var kund hos den registeransvarige (skäl 47 andra meningen, GDPR). 

 

12. Legitima intressen för bearbetning som bedrivs av den registeransvarige eller av en tredje part

 

Om behandlingen av personuppgifter bygger på artikel 6 I led f i GDPR, är vårt berättigade intresse att utföra vår verksamhet.

 

13. Dina personuppgifters lagringstid

 

Kriteriet för varaktigheten av lagring av personuppgifter är respektive lagstadgad period. Efter det att fristen löpt ut kommer motsvarande data att raderas automatiskt om de inte längre är nödvändiga för att genomföra ett avtal eller utarbeta ett avtal.

 

14. Ingen överföring av personuppgifter till tredje part

 

MIGAL.CO överför inte sina användares personuppgifter till tredje part såvida du inte tidigare har gett ditt uttryckliga samtycke eller det finns en laglig skyldighet att dela data. Dessutom kan en överföring av personuppgifter till tredje part ske om en rättslig grund tillåter det och uppgiftslämnandet är nödvändigt för att kunna uppfylla våra avtalsförpliktelser.

 

15. Förekomsten av automatiserat beslutsfattande

 

Som ansvarigt företag avstår vi från automatiskt beslutsfattande eller profilering.